Menu Sluiten

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat naast jouw persoonsgegevens ook aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na overleg en jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden voor gebruik van diensten van derden, zoals het invullen van digitale vragenlijsten of het bestellen van supplementen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer BonaSanitas aan haar wettelijke verplichtingen moet voldoen. Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. De bewaartermijn voor de gegevens in het cliëntendossier blijven zoals de WGBO vereist 20 jaar bewaard en financiële gegevens 7 jaar.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar;

  • je naam, adres, woonplaats en geboortedatum;
  • de datum van de behandeling;
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld natuurgeneeskundige behandeling, orthomoleculaire geneeskunde of integratieve psychotherapie;
  • de kosten van het consult.

Als je een klacht hebtover de verwerking van de persoonsgegevens laat dat dan vooral aan mij weten. Mochten wij er samen niet uit komen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

BonaSanitas kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen.
De laatste aanpassing is geweest op 01-12-2020.